Millenáris kereszt
 

A n y a k ö n y v i ü g y e k

Anyakönyvvezetők:

Kozmáné Kozmáné Horváth Hajnalka (tartós távolléten) - születési, halotti, házassági és bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvi kivonat kiállítása, állampolgársági és névváltoztatási kérelmek befogadása

Som Adrienn

Ellátja, Mérges, Kisbabot, Rábacsécsény, Rábaszentmihályi, Tét illetékességi területén a jogszabályban előírt anyakönyvi ügyeket.

 • Téti Közös Önkormányzati Hivatal 9100 Tét, Fő u. 88.; Telefon: 96/461-134 16-os mellék
 • Téti Közös Önkormányzati Hivatal Rábacsécsényi Állandó Kirendeltsége 9136 Rábacsécsény, Deák tér 6. Telefon: 96/694-015; Mobil:+36-20/9349-455"
 • Lengyel Istvánné

  Ellátja, Mérges, Kisbabot, Rábacsécsény, Rábaszentmihályi, Tét illetékességi területén a jogszabályban előírt anyakönyvi ügyeket.

  Elérhetősége: Téti Közös Önkormányzati Hivatal Rábaszentmihályi Állandó Kirendeltsége 9135 Rábaszentmihály, Kossuth L. u. 32.; Telefon: 96/284-290; 96/694-014; Mobil: +36-70/313-9733


  Nagy Tünde

  Ellátja, Mérges, Kisbabot, Rábacsécsény, Rábaszentmihály, Tét illetékességi területén a jogszabályban előírt anyakönyvi ügyeket.

  Elérhetősége: Téti Közös Önkormányzati Hivatal 9100 Tét, Fő u. 88.; Telefon: 96/461-134 19-es mellék

  Téti Közös Önkormányzati Hivatal Rábacsécsényi Állandó Kirendeltsége 9136 Rábacsécsény, Deák tér 6. Telefon: 96/694-015; Mobil:+36-20/403-8907


  - házasságkötési szertartás

  Az anyakönyvi nyilvántartás hatósági nyilvántartás. Szabályait az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. számú törvényerejű rendelet, valamint ennek végrehajtására kiadott 6/2003. (III. 7.) BM rendelet tartalmazza.

  Az anyakönyvi nyilvántartásból kiállított okirat közokirat, a benne foglalt adatokat - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni.

  Ügyintézés:


  • Születési, házassági, bejegyzett élettársi kapcsolat, halotti anyakönyvi kivonat kiállítása.

  • Újszülött anyakönyvezése

  • Haláleset anyakönyvezése

  • Magyar állampolgárok külföldön történt anyakönyvi eseményeinek (születés, házasságkötés, haláleset) hazai anyakönyvezése ügyében a jegyzőkönyv felvétele.

  • Házassági név módosítása (válás)

  • Házassági név megváltoztatása

  • Házasságkötés

  • Bejegyzett élettársi kapcsolat (azonos nemű párok között)

  • Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

  • Hatósági bizonyítvány

  • Névadó, házassági évforduló, állampolgársági eskü ünnepélyes lebonyolítása


  Vonatkozó jogszabályok

   • 1952. évi IV. törvény a házasságról és a gyámságról

   • 1982. évi törvény erejű rendelet a az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről (e jogszabály hatályos: 2014. VI. 31. napjáig)

   • 2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról.

   • 6/2003. (III. 7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről (e jogszabály hatályos: 2014. VI. 31. napjáig)

   • 1990. évi XCIII. törvény - az illetékekről

  Anyakönyvi kivonat személyesen és írásban is kérhető.

  Személyes jelenlét esetében a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyi igazolvány, érvényes útlevél, 2001. január 1. után kiállított vezetői engedély, a rendőrségen felvett jegyzőkönyv ellopott vagy elvesztett okmányról). Ha a kérelmező nem saját részére kéri a kivonatot és nem közeli hozzátartozó (felmenő, leszármazó, testvér, házastárs), két tanúval hitelesített írásbeli meghatalmazás is szükséges.

  Levélben történő megkeresés esetében a megkeresésnek tartalmaznia kell a kérelmező adatait, a felhasználás célját, és a kérelmező saját kezű aláírását. Ha nem saját anyakönyvi bejegyzéséről kéri a kivonat kiállítását, az érintett személyi adatai, valamint amennyiben nem közeli hozzátartozó a kérelmező (felmenő, leszármazó, testvér, házastárs), két tanúval hitelesített írásbeli meghatalmazás megküldése is szükséges.

  Ügyek:

  1. Házasságkötés

  A házasságkötés személyes jog, ezért a házasságkötési szándékot mindkét fél jelenlétében személyesen kell bejelenteni. Az anyakönyvvezető a házassági eljárás során az alábbiakat vizsgálja:

  • személyazonosságot

  • állampolgárságot (az állampolgárság meghatározza az ember személyi állapotát: magyar állampolgárra magyar hatósági eljárásban a magyar szabályok vonatkoznak)

  • cselekvőképességet

  • a családjogi törvényben meghatározott rokonságot

  • a házasulók családi állapotát

  Ennek megfelelően a házasságkötési szándékot a következő módon kell bejelenteni:

  1. a házasulók személyes megjelenésével

  2. érvényes igazolványával - személyazonosító igazolvánnyal és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, Magyarországon lakó magyar állampolgár bejelentheti érvényes magyar útlevéllel és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal- (a 2001. január 1-től kiállított vezetői engedély csupán személyazonosságot igazol, magyar állampolgárságot nem, ezért a házasságkötés bejelentésénél azt elfogadni nem lehet)

  3. születési anyakönyvi kivonatával

  4. elvált, özvegy családi állapotát igazoló anyakönyvi okirattal, vagy jogerős bontóperes ítélet bemutatásával (nőtlen, hajadon családi állapot esetén az Anyakönyvi Csoport nem kér külön igazolást, mert ezt a két családi állapotot ellenőrizni lehet a központi nyilvántartás adatbázisában. A házasságkötések előtt az anyakönyvvezetők az adatbázisban minden házasuló családi állapotát ellenőrzik.)

  A házasságkötési szándék bejelentését jegyzőkönyvbe kell foglalni.

  A jegyzőkönyv a kiállítástól számított hat hónapig érvényes, ebből következik, hogy a házasságkötési szándékot hat hónappal korábban be lehet jelenteni.

  A házasságról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv. (a továbbiakban Csjt.) 3. § (2) bekezdése a jegyzőkönyv felvételétől számított 30 napos kötelező várakozási időt ír elő. A 31. nap és a hat hónap lejárta közötti időszakban kell olyan időpontot találni, amit a hivatal is tud biztosítani, és a házasulóknak is megfelel. A 30 napos várakozási idő alól indokolt esetben felmentést adhat a jegyző, az erre irányuló kérelemben a felmentés indokát hitelt érdemlően kell igazolni. A felmentési kérelmet írásban kell benyújtani, és mindkét házasulónak alá kell írnia. Közeli halállal fenyegető állapot esetén el kell tekinteni a 30 napos kötelező várakozási idő meglététől, ilyen esetben tájékoztatásért keresse az anyakönyvvezetőt.

  Amennyiben külföldi állampolgár Magyarországon kíván házasságot kötni, a külföldi házasulónak igazolnia kell, hogy személyes joga szerint a Magyarországon tervezett házasságkötésének törvényi akadálya nincs. Ezt az igazolást a magyar jog tanúsítványnak nevezi. A tanúsítványt hatóság állítja ki. Ezzel kapcsolatos információért a külföldi házasuló forduljon saját hazájában a helyhatósághoz, ennek hiányában hazája külképviseletének konzulátusához. Ezen túl születési anyakönyvi okirattal igazolnia kell az anyakönyvi bejegyzéshez szükséges adatait, valamint családi állapotát. Minden idegen nyelvű okiratot, igazolást hiteles magyar fordítással kell benyújtania. Hiteles magyar fordítást készít az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (a továbbiakban OFFI, Budapest VI. Bajza u. 52.), valamint külföldön a magyar külképviselet konzulátusa.

  Amennyiben a külföldi házasuló nem ért, nem beszél magyarul, a házasságkötési eljárás minden fázisában (bejelentéskor és a házasságkötésnél) tolmácsra van szükség. A házasságkötés személyes jog, ezért a tolmácsot a házasulóknak kell biztosítaniuk. Tolmács nem lehet a házasuló maga, vagy a házasuló egyenes ági rokona. A tolmácsnak nem a tolmács mivoltát kell igazolnia, hanem személyazonosságát.

  Külföldi házasuló esetén - miután az általa benyújtott okiratokat, igazolásokat a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalához fel kell terjeszteni és azok elfogadhatóságáról szakhatósági állásfoglalást kérni - az anyakönyvi hivatal nem tudja biztosítani a 31. napon történő házasságkötést, időpontot csak az iratok visszaérkezése után lehet lekötni.

  A házasságkötés és élettársi kapcsolat létesítésének helyszínei, lehetőségei

  Az 1982. évi 17. számú törvényerejű rendelet 15/A (2) bekezdése szerint, hogy a házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése kijelölt és az erre a célra kialakított hivatali helyiségben történik a közreműködő anyakönyvvezető és két tanú jelenlétében. A házasságkötés nyilvános, ettől a házasulók kérésére el lehet térni.

  Az anyakönyvi események szabályairól és a fizetendő díjak mértékéről szóló 4/2011. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet az alábbiak szerint szabályozza a házasságkötések rendjét:

  Hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosított a házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése a Polgármesteri Hivatal nagytermében (földszint, 6. ajtó) az anyakönyvvezetővel előre egyeztetett időpontban többletszolgáltatás (szertartás) nélkül.

  Hivatali munkaidőn kívül házasságkötésre, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére pénteken 15 és 19 óra, szombaton 9 és 19 óra között van lehetőség.


  A hivatali helyiségben az anyakönyvi esemény lebonyolításának igazgatási szolgáltatási díja hivatali munkaidőn túl 10.000 Ft + ÁFA.


  A hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőben vagy munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény lebonyolításának szolgáltatási díja egységesen 15.000 Ft + ÁFA.


  Rendkívüli körülmény esetén, különös tekintettel a házasulók, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapotára, az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá a lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.

  Az igazgatási szolgáltatási díjakat Tét Város Polgármesteri Hivatal házipénztárába (földszint 1. ajtó) kell befizetni.

  Az 1982. évi 17. számú törvényerejű rendelet 15/A (3) bekezdése lehetőséget biztosít a hivatali helyen kívüli házasságkötésre, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére, melyre a házasságkötésnél leírt díjak alkalmazandóak.

  2. Külföldön történt anyakönyvi események magyarországi anyakönyvezése

  A hatályos szabályozás szerint magyar állampolgárral külföldön történt anyakönyvi eseményt (születést, házasságkötést, házasság felbontást, halálesetet) Magyarországon anyakönyveztetni kell. Ez azért szükséges, mert magyar anyakönyvi okirat nélkül nem tud személyazonosító igazolványt, útlevelet váltani, esetlegesen nem tud igénybe venni olyan szolgáltatásokat, amelyek, mint magyar állampolgárt megilletik.

  A magyarországi anyakönyvezésnél minden esetben hitelt érdemlően igazolni kell az érintett személy fennálló magyar állampolgárságát (érvényes személyigazolvány, érvényes személyazonosító igazolvány, érvényes magyar útlevél, illetve ezek hiányában egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány). A magyarországi anyakönyvezést az érintett, a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél, külföldön élő magyar állampolgár a magyar külképviselet konzulátusán kérheti.

  3. Születés magyarországi anyakönyvezése

  Nagykorú személy maga, vagy meghatalmazottja útján kérheti. 18 év alatti gyermek esetében törvényes képviselője/szülője, vagy annak meghatalmazottja jár el.

  Az anyakönyvezéshez szükséges:

  • a külföldi anyakönyvi okirat (vagy annak hiteles másolata) hiteles magyar fordítással (OFFI),

  • a szülő(k) házassági anyakönyvi kivonata,

  • a szülő(k) magyar állampolgárságának hitelt érdemlő igazolása (kiskorú, illetve korlátozottan cselekvőképes gyermek esetében),

  • nagykorú kérelmező magyar állampolgárságának igazolása

  Amennyiben a szülők a házasságban saját nevüket viselik, és a gyermek első gyermek, valamint a szülők házassági anyakönyvi kivonata nem tartalmazza a születendő gyermekek családi nevét, úgy minkét szülő nyilatkozata szükséges a családi név meghatározásához. A nyilatkozatot anyakönyvvezető, gyámhivatal, gyámhatóság vagy közjegyző előtt, valamint írásban két tanú előtt lehet megtenni.

  Az eljárás részleteiről, illetve házasságon kívül született gyermek anyakönyvezéséről az anyakönyvvezető ad tájékoztatást.

  4. Házasságkötés magyarországi anyakönyvezése

  Az eljárást az érintett maga kezdeményezheti, vagy meghatalmazottja útján járhat el.

  Az anyakönyvezéshez szükséges (amennyiben a házastársak mindketten magyar állampolgárok):

  • mindkét házastárs magyar állampolgárságának hitelt érdemlő igazolása (érvényes személyigazolvány, érvényes személyazonosító igazolvány, érvényes magyar útlevél, egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány),

  • mindkettőjük születési anyakönyvi kivonata,

  • a házasságot megelőző özvegy, elvált családi állapot esetén az előző házasság záradékolt házassági anyakönyvi kivonata,

  • a külföldi házassági okirat (vagy annak hitelesített másolata) hiteles magyar fordítással (OFFI).

  Amennyiben a külföldi okirat nem tartalmazza a házastársak házasságban viselt nevét, a házastársaknak személyesen meg kell jelenniük és nyilatkozniuk erről.

  Ha a házastársak a házasságban saját nevüket viselik, javasolt mindkét házastárs megjelenése, hogy a születendő gyermekeik családi nevére nyilatkozni tudjanak.

  Külföldi házastársnak nem kell igazolnia a házasságkötés előtti családi állapotát, nem kell bemutatnia a születési anyakönyvi kivonatát, erre vonatkozóan elég a kérelmező nyilatkozata.

  Ha a külföldi házastárs magyar állampolgársága vélelmezhető, az anyakönyvvezető köteles vizsgálni a magyar állampolgárság fennállását. Ennek megléte esetén érvénybe lépnek a magyar állampolgárokra vonatkozó szabályok, és az esetleges előző házasságok sorozatát kell Magyarországon anyakönyveztetni, ehhez kapcsolódóan több eljárási cselekményt végezni.

  5. Halálesetek anyakönyvezése

  A haláleset bejelentéséhez minden esetben szükséges:

  • halottvizsgálati bizonyítvány,

  • halálozási lap,

  • az elhalt személyazonosításra alkalmas okmánya (személyazonosító igazolvány, érvényes magyar útlevél, 2001. január 1. után kiállított vezetői engedély)

  • 2000. január 1. után megváltozott lakóhely esetében az elhalt lakcímkártyája,

  • születési anyakönyvi kivonata,

  • családi állapotát igazoló okirata,

  • a temettető személyi igazolványa valamint 2000. január 1. után megváltozott lakóhely esetében lakcímkártyája.

  Családi állapotot igazoló okirat lehet:

  • ha az elhalt házas családi állapotú, a házassági anyakönyvi kivonata,

  • ha az elhalt elvált családi állapotú, a házasságát felbontó jogerős bírósági ítélete vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonata,

  • ha özvegy családi állapotú, az elhalt házastársának halotti anyakönyvi kivonata vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonata.

  Lakáson történt halálozás esetén a halál tényét megállapító orvos állítja ki a halottvizsgálati bizonyítványt. A halálozásról a jegyzőkönyvet az anyakönyvvezető feszi fel. Hamvasztásos temetés esetén a Tisztiorvosi Szolgálat engedélye is szükséges. Az engedély a halottvizsgálati bizonyítvány lebélyegzésével történik.

  A hagyatéki eljárás lefolytatásához szükséges hagyatéki értesítést az anyakönyvvezető küldi meg az elhunyt lakóhelye szerint illetékes Polgármesteri Hivatal hagyatéki előadójához.

  Ha az elhunyt nyugdíjas volt, a hozzátartozónak értesítenie kell a nyugdíjfolyósító intézetet.

  A hagyatéki eljárás lefolytatásához az elhalt adószáma szükséges, ezért azt csak a hagyatéki eljárás lezárulta után kell leadni az elhalt lakóhelye szerint illetékes NAV, Adóügyi Igazgatóságához.

  6. Állampolgársági ügyek intézése

  Az állampolgársági ügyek intézése 2013. január 1-jétől a Járási Hivatalokban kezdeményezhető.

  7. Családi név, utónév anyakönyvezése, névviselés és névváltoztatás

  A névváltoztatással kapcsolatos szabályozás 2002. december 15. napjával módosításra került. Ettől kezdve beszélhetünk születési névről és házassági névről.

  A születési név az a név, mely az érintettet a születési anyakönyvi bejegyzése alapján megilleti. Magyar állampolgár születési neve családi és utónévből áll. A családi név egy vagy kéttagú lehet. A kéttagú családi nevet kötőjel köti össze. Anyakönyvezni egy vagy két, nemre utaló utónevet lehet.

  Házassági név az a név, mely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti.

  Születési név megváltoztatása

  Születési név megváltoztatását a közigazgatási és igazságügyi miniszter engedélyezheti. A kérelmet az állandó lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél lehet személyesen benyújtani.

  Kiskorú gyermek névváltoztatását törvényes képviselője, cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy kérelmét a gondnok terjesztheti elő. Kiskorú gyermek esetében, ha a szülők elváltak, akkor is kell mindkét szülő hozzájárulása a név megváltoztatásához, kivéve, ha a szülő felügyeleti jogát megvonták és ezt jogerős bírósági határozat igazolja.

  Szülő családi nevének megváltoztatása kiterjed családi nevét viselő kiskorú gyermekére is. Azonban a szülő kérheti ennek ellenkezőjét is.

  Ha házastárs változtat nevet, és azt a nevet a másik házastárs valamilyen formában viseli, a névváltoztatás rá is kiterjed.

  Magyartalanul képzett név, történelmi név, régies írásmóddal írott családi név engedélyezése - különös méltánylást érdemlő körülményt kivéve - nem lehetséges.

  A születési név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 10.000.- Forint. Megváltoztatott név ismételt megváltoztatása 30.000.- Forint. Az illetéket illetékbélyeg formájában kell leróni.

  Amennyiben a névváltozással érintett anyakönyvi esemény külföldön történt, a névváltoztatás feltétele a hazai anyakönyvezés is.

  Házassági névviselési forma módosítása

  A házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerint illetékes anyakönyvvezető az illetékes. A kérelem előterjeszthető a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél is. A kérelem személyesen terjeszthető elő.

  Ha a házassági névváltozásra válás vagy özvegység után kerül sor, az elvált vagy özvegy nő férjének "né" toldatos formáját nem választhatja, ha a házasság fönnállása alatt sem viselte vagy attól a bíróság eltiltotta. A kérelem illetékköteles. Az illeték mértéke 5.000.- Forint, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni.  Házassági név megváltoztatása

  A házastársa nevét viselő személy házassági neve kérelemre megváltoztatható, ha a házassága megszűnt és személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal vagy a személyi adat- és lakcímnyilvántartás alapiratával igazolható, hogy volt házastársa nevét a kért formában használta.

  A házassági név megváltoztatását a közigazgatási és igazságügyi miniszter engedélyezheti. A kérelmet az állandó lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél lehet személyesen benyújtani.

  A kérelem illetékmentes.

  Amennyiben magyar állampolgárnak 2004. január 1. előtt kötött házasságkötése következtében a magyar névviselési szabályoktól eltérően változik meg a neve, a hazai anyakönyvezéskor a név bejegyzése során úgy kell eljárni, mintha a névváltoztatást az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium engedélyezte volna. A névváltoztatásról az IRM BÁH Állampolgársági Igazgatóság Hazai Anyakönyvi Osztálya az igazságügyi és rendészeti minisztert és a születést nyilvántartó anyakönyvvezetőt értesíti.

  8. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

  Az 2009. évi XXIX törvény bevezette az azonos nemű párok között bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének lehetőségét. A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot személyesen kell bejelenteni a hatáskörrel felruházott anyakönyvvezető előtt. A bejelentésről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel.

  A bejelentéshez szükség van:

  1. a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők személyes megjelenésére

  2. érvényes személyazonosító igazolványára és lakcímet igazoló hatósági igazolványára

  3. születési anyakönyvi kivonataikra

  4. az elvált, özvegy családi állapotot igazoló anyakönyvi okiratra, vagy jogerős bontóperes ítéletre.

  A jegyzőkönyv a felvétel napjától számított hat hónapig érvényes

  A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének időpontját az anyakönyvvezető a felek kívánságát figyelembe véve tűzi ki a jegyzőkönyv érvényességi idején belül.

  A kapcsolat létrehozásához nem ír elő jogszabály kötelező várakozási időt. 

  12 Anyakönyvi ügyek
 Általános információk
 Letölthető nyomtatványok
 Polgármesteri Hivatal Módosult Feladatai
 Szabályzatok
 Tájékoztatók
 Téti fúvósok
 Téti tűzoltók
 Kisfaludy Panzió
 Téti Evangélikus Gyülekezet
 Sokoró Kft.
 Pokvár kastéy
 Tét város könyvtára
 Téti Körzeti Földhivatal
 Győr Nagytérségi Hulladék-gazdálkodási Önkormányzati Társulás
 Közadatkereső
 Államkincstár