E-Közigazgatás
 
 
Múzeum
 
Felhívás
Tét Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a Tét, belterület, 1225/18 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1650 m2 területű ingatlan nyílt versenytárgyaláson történő értékesítésére1. A pályázatot kiíró szerv neve, székhelye

Tét Város Önkormányzata 9100 Tét, Fő u. 88.


2. A pályázat célja

A Tét, belterület, 1225/18 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1650 m2 területű ingatlan értékesítése.


3. A pályázat célja, jellege

A pályázat nyílt versenytárgyalásos.


4. A pályázatnak tartalmaznia kell

  • A pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket.

  • A pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan.

  • A pályázó részletes elképzelései az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.

  • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul.

  • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy nyertes pályázat esetén az ingatlant a vonatkozó Rendezési Terv előírásai szerint 5 éven belül beépíti.


5. Az értékesítendő vagyon megnevezése

A Tét Város Önkormányzata tulajdonát képező Tét, belterület, 1225/18 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1650 m2 területű ingatlan.

Az ingatlan kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonelem.


6. Az értékesítéshez szükséges információk


A Tét, belterület, 1225/18 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1650 m2 területű ingatlan a Debrecen utcában helyezkedik el. Megközelíthető aszfaltos burkolatú úton.

Az ingatlanon víz és szennyvíz közmű található.

Tét város Települési- és Rendezési Terve szerint az ingatlan jelenlegi és tervezett övezeti besorolása falusias lakóterület (Lf).


Az ingatlan forgalmi értéke: 4.860.000,-Ft


7. A pályázat benyújtásának helye, módja, határideje

Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Tét Város Önkormányzata (titkárság) 9100 Tét, Fő u. 88. (emelet) „A Tét, belterület, 1225/18 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület értékesítése” feliratú zárt borítékban a pályázati felhívás elérhetőségéről szóló közlemény megjelenését követő 15. nap 10.00 óráig személyesen, vagy meghatalmazott útján a pályázó nevének megjelölésével.

Az ajánlatokat zárt borítékban, 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani, az eredeti példányt minden oldalán aláírással kell ellátni. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe. A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozólag.

Hiánypótlásra lehetőség nincs.

10. Borítékbontás kezdete, helye

A pályázati felhívás elérhetőségéről szóló közlemény megjelenését követő 15. nap 10.00 órakor, Tét Város Önkormányzat 9100 Tét, Fő u. 88. (7/b sz. iroda)


11. Az elbírálásra vonatkozó időpontok és szempontok

Az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló11/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet 33. § 2) bekezdés b) pontja alapján a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság vizsgálja meg a pályázatokat és javaslata alapján Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, az ajánlati kötöttség időtartamán belüli ülésén. A nyertes pályázóval az Önkormányzat által kötött adásvételi szerződés aláírására a polgármester jogosult.

A pályázat eredményéről Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, mely döntést követő 8 munkanapon belül a kiíró a pályázókat írásban értesíti.

A pályázat nyertese az-az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi.

A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 30. napon köti meg az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt adásvételi szerződést

Kiíró egyben fenntartja a jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést és ily módon – akár indoklás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.


12. A pályázaton való részvétel feltétele

A pályázaton csak azok vehetnek részt, akik jelen pályázati felhívás 4. pontjában foglaltaknak megfelelően határidőben benyújtják a pályázatukat Tét Város Önkormányzatára.


13. A pályázatra vonatkozó további kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának helye és módja

A pályázatra vonatkozó kérdéseit felteheti a pályázó személyesen ügyfélfogadási időben Tét Város Önkormányzat Városüzemeltetési Csoport (9100 Tét, Fő u. 88. 5. sz. és 8. sz. iroda) munkatársainak.

A pályázatra vonatkozó további kérdések benyújtása a pályázati felhívás elérhetőségről szóló közlemény megjelenését követő 5. nap 9.00 óráig Tét Város Önkormányzatára írásban történhet (9100 Tét, Fő u. 88.), valamint a titkarsag@tet.hu e-mail címre a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával. A pályázók írásban feltett kérdéseire a kiíró minden érintettnek a kérdésfelvetésben igénye szerint megadott elektronikus, vagy postai címre a válaszokat a pályázati felhívás elérhetőségéről szóló közlemény megjelenését követő 7. nap 16.00 óráig megadja.14. Ajánlati kötöttség időtartama

A pályázat benyújtását követő 150 nap.


15. Pályázati biztosíték kikötése, valamint a vételár megfizetésének feltételei

Az önkormányzat nem köt ki pályázati biztosítékot.

A pályázat nyertese az-az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. Amennyiben több ajánlatevő azonos összegű ajánlatot tesz, licit eljárást kezdeményez az önkormányzat.

A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 30. napon köti meg az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt adásvételi szerződést.


A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy a képviselő-testületi döntést követő 30 napon belül az adásvételi szerződést megköti és az általa felajánlott vételár teljes összegét egy összegben az adásvételi szerződés hatálybalépésével egy időben megfizeti az Önkormányzat számára.


16. A vagyontárgy jellege szerint szükséges további információk

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.


A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 9/2014. (IX.05.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak irányadók.

A pályázati kiírás a Kisalföld című megyei lapban, Tét Város Önkormányzat hirdetőtábláján és az Önkormányzat honlapján (www.tet.hu) kerül meghirdetésre.
Tét Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a Tét, Fő utca 112., 171/4 hrsz-ú, „kivett lakóház, udvar” megnevezésű, 823 m2 területű ingatlan nyílt versenytárgyaláson történő értékesítésére1. A pályázatot kiíró szerv neve, székhelye

Tét Város Önkormányzata 9100 Tét, Fő u. 88.


2. A pályázat célja

A Tét, Fő u.112., 171/4 hrsz-ú, „kivett lakóház, udvar” megnevezésű, 823 m2 területű ingatlan értékesítése.


3. A pályázat célja, jellege

A pályázat nyílt versenytárgyalásos.


4. A pályázatnak tartalmaznia kell

  • A pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket.

  • A pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan.

  • A pályázó részletes elképzelései az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.

  • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul.


5. Az értékesítendő vagyon megnevezése

A Tét Város Önkormányzata tulajdonát képező Tét, Fő u.112., 171/4 hrsz-ú, „kivett lakóház, udvar” megnevezésű, 823 m2 területű ingatlan.

Az ingatlan kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonelem.


6. Az értékesítéshez szükséges információk

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlására jogosult nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.


A Tét, Fő u. 112., 171/4 hrsz-ú ingatlan a település központjában a Fő utcában helyezkedik el. Megközelíthető részben murvás szervízúton. Az ingatlanon lévő, minegy 220 m2 alapterületű épület erősen felújítandó állapotú, esetleg bontandó!

Az ingatlan önálló közművekkel rendelkezik. Tét város Települési- és Rendezési Terve szerint az ingatlan jelenlegi és tervezett övezeti besorolása településközpont vegyes terület Vt).


Az ingatlan forgalmi értéke: 9.800.000,-Ft+ Áfa


7. A pályázat benyújtásának helye, módja, határideje

Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Tét Város Önkormányzata (titkárság) 9100 Tét, Fő u. 88. (emelet) „A Tét, Fő u. 112., 171/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése” feliratú zárt borítékban a pályázati felhívás elérhetőségéről szóló közlemény megjelenését követő 15. nap 10.00 óráig személyesen, vagy meghatalmazott útján a pályázó nevének megjelölésével.

Az ajánlatokat zárt borítékban, 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani, az eredeti példányt minden oldalán aláírással kell ellátni. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe. A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozólag.

Hiánypótlásra lehetőség nincs.

10. Borítékbontás kezdete, helye

A pályázati felhívás elérhetőségéről szóló közlemény megjelenését követő 15. nap 10.00 órakor, Tét Város Önkormányzat 9100 Tét, Fő u. 88. (7/b sz. iroda)


11. Az elbírálásra vonatkozó időpontok és szempontok

Az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló11/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet 33. § 2) bekezdés b) pontja alapján a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság vizsgálja meg a pályázatokat és javaslata alapján Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, az ajánlati kötöttség időtartamán belüli ülésén. A nyertes pályázóval az Önkormányzat által kötött adásvételi szerződés aláírására a polgármester jogosult.

A pályázat eredményéről Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, mely döntést követő 8 munkanapon belül a kiíró a pályázókat írásban értesíti.

A pályázat nyertese az-az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi.

A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 30. napon köti meg az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt adásvételi szerződést

Kiíró egyben fenntartja a jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést és ily módon – akár indoklás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.


12. A pályázaton való részvétel feltétele

A pályázaton csak azok vehetnek részt, akik jelen pályázati felhívás 4. pontjában foglaltaknak megfelelően határidőben benyújtják a pályázatukat Tét Város Önkormányzatára.


13. A pályázatra vonatkozó további kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának helye és módja

A pályázatra vonatkozó kérdéseit felteheti a pályázó személyesen ügyfélfogadási időben Tét Város Önkormányzat Városüzemeltetési Csoport (9100 Tét, Fő u. 88. 5. sz. és 8. sz. iroda) munkatársainak.

A pályázatra vonatkozó további kérdések benyújtása a pályázati felhívás elérhetőségről szóló közlemény megjelenését követő 5. nap 9.00 óráig Tét Város Önkormányzatára írásban történhet (9100 Tét, Fő u. 88.), valamint a titkarsag@tet.hu e-mail címre a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával. A pályázók írásban feltett kérdéseire a kiíró minden érintettnek a kérdésfelvetésben igénye szerint megadott elektronikus, vagy postai címre a válaszokat a pályázati felhívás elérhetőségéről szóló közlemény megjelenését követő 7. nap 16.00 óráig megadja.14. Ajánlati kötöttség időtartama

A pályázat benyújtását követő 150 nap.


15. Pályázati biztosíték kikötése, valamint a vételár megfizetésének feltételei

Az önkormányzat nem köt ki pályázati biztosítékot.

A pályázat nyertese az-az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. Amennyiben több ajánlatevő azonos összegű ajánlatot tesz, licit eljárást kezdeményez az önkormányzat.

A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 30. napon köti meg az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt adásvételi szerződést.


A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy a képviselő-testületi döntést követő 30 napon belül az adásvételi szerződést megköti és az általa felajánlott vételár teljes összegét egy összegben az adásvételi szerződés hatálybalépésével egy időben megfizeti az Önkormányzat számára.


16. A vagyontárgy jellege szerint szükséges további információk

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.


A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 9/2014. (IX.05.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak irányadók.

A pályázati kiírás a Kisalföld című megyei lapban, Tét Város Önkormányzat hirdetőtábláján és az Önkormányzat honlapján (www.tet.hu) kerül meghirdetésre.


<< Vissza
>> vissza a lap tetejére <<