Koronavírussal kapcsolatos tájékoztatók és döntések
Vészhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020.(V.8.) Korm rendelet hatálya alá tartozó kérelmét, bejelentését
e-bejelentes@tet.hu

címen teheti meg.
E-Közigazgatás
 
 
Pokvár kastély
Tét egy része Poknak hivatott, és itt a család Szent István vértanú tiszteletére monostort alapított 1251-ben. A monostor egy domboldalon, azon a helyen állott, amelyet a hagyomány tévesen a mai napig Pokvárnak nevez. Pokvár várként nem, csak monostorként létezett.
 
Hirdetmény

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye és Napocska Családi Bölcsőde Hálózat
szociális intézmény

magasabb vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.07.15-2026.07.14.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9100 Tét, Fő utca 94.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata az intézmény irányítása, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, a felelős költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi működtetés, alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szervekkel. Döntés az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály a hatáskörébe utal. Az intézményben dolgozók munkájának irányítása, ellenőrzése. A Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított, hatáskörébe utalt munkáltatói jogok gyakorlása. . A fenntartó felé beszámoló készítése az intézmény működéséről, tevékenységéről. Feladatait az elfogadott szakmai program alapján végzi. Kapcsolattartás az intézmény ellátási területe szerinti önkormányzatokkal..

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Szakvizsgázott Szociálpedagógus vagy mesterképző,

        legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        legalább 5 év vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        ECDL

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Bűntetlen előéletű magyar állampolgár

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Családi Bölcsőde vezető végzettség

        Mediátori végzettség

        Támogató szolgálat vezetésére irányuló végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        pályázó szakmai önéletrajza

        végzettség(ek)et ,szakképesítést igazoló okirat(ok) másolata

        legalább 5 év szakmai gyakorlat igazolása

        bűntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel együtt

        pályázó nyilatlkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik

        pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.törvény 10/A. §-ban meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn

        pályázó nyilatkozata, amely szerint nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

        pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul-e a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztésnek a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcéélú Társulása társulási tanácsa nyilvános ülésén történő tárgyalásához

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat elnyerése esetén, megbízásával egyidejűleg a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. július 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bánfi Lajos nyújt, a 0696461134 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása címére történő megküldésével (9100 Tét, Fő utca 88. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/6314/2/2008 , valamint a munkakör megnevezését: intézmény vezetésére vonatkozó magasabb vezetői megbízással.         Postai úton, a pályázatnak a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása címére történő megküldésével (9100 Tét, Fő utca 88. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/6314/2/2008, valamint a munkakör megnevezését: intézmény vezetésére vonatkozó magasabb vezetői megbízással.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tét Város honlapja - 2021. május 14.


<< Vissza
>> vissza a lap tetejére <<